ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ನಾವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.ಜಿಂಗ್ಯಿಡಾಉತ್ತಮ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:

ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ 55.00%

ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ 45.00%